Skip to main content

Jak skutecznie walczyć z hałasem?

W celu skutecznej eliminacji problemu hałasu należy przestrzegać procedury przeprowadzania prac inwestycyjnych.

W celu skutecznej eliminacji problemu hałasu należy przestrzegać procedury przeprowadzania prac inwestycyjnych.

PROCEDURA

 • sporządzenie założeń do projektowania -w przypadku gdy źródło hałasu istnieje -studium analityczno pomiarowe charakterystyka źródeł hałasu;
 • w przypadku gdy źródło hałasu ma dopiero powstać - ocena oddziaływania projektowanej inwestycji na otoczenie tj.budynki z nią sąsiadujące, pracowników itp.

Wynikiem prac jest:

 • koncepcja techniczna ograniczenia skutków emisji hałasu (operat ochrony przed hałasem)
 • sporządzenie wstępnego kosztorysu (oferty techniczno – cenowej)
 • projekt techniczny ekranu akustycznego, obudowy, kabiny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. wykonanie ustroju dźwiękochłonnego wraz z montażem na placu budowy.
 • monitoring powykonawczy (np. sprawdzenie skuteczności ekranowania).

W przypadku realizacji inwestycji wg opisanej powyżej procedury wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie skuteczności wykonanych zabezpieczeń przeciwhałasowych. W innym przypadku odpowiedzialność z tytułu skuteczności ekranowania w warunkach rzeczywistych zastosowanych przegród spoczywa na Inwestorze.

Kolejność:

 • pomiary hałasu
 • projekt akustyczny (okreśclenie geometrii i dobór materiałów)
 • projekt budowlany - wykonawczy
 • kosztorys
 • realizacja
 • pomiary skuteczności akustycznej

Skuteczność ekranu lub obudowy akustycznej

To różnica poziomów ciśnienia akustycznego (wyrażona w [dB] ) dla danego ustawienia odbiornika przed i po zainstalowaniu ekranu pod warunkiem, że źródło hałasu, profile terenu, zakłócenia i powierzchnie odbijające, jeżeli występują, a także właściwości gruntu i warunki meteorologiczne nie zmieniły się.

Badanie skuteczności może odbywać się gdy inwestycja jest planowana lub już istnieje:

 • Metoda bezpośrednia stosowana wtedy, gdy ekran nie jest jeszcze zainstalowany lub gdy można go usunąć w celu wykonania pomiarów „przed” instalacją.
 • Metoda pośrednia stosowana, gdy ekran jest już zainstalowany i nie można go usunąć w celu wykonania pomiaru „przed” instalacją.

 Do pomiarów skuteczności należy wybierać certyfikowane firmy z doświadczeniem w dziedzinie pomiarów akustycznych.